Technology Tools

We found 286 resources (Showing 251-260 of 286)
Articles, Guides & More!
pdf

Daim ntawv teev tswv yim no taw qhia cov niam txiv txog cov twj siv txuas lus xws li qhov twj siv los pab txuas lus nrog lwm tus. Cov ntsiab lus tau tham tias vim li cas ib tug me nyuam yuav tau siv qhov twj pab txuas lus,...

Articles, Guides & More!
pdf

This tip sheet introduces parents to assistive technology for communication known as augmentative alternative communication (AAC). Topics discussed include why a child should use AAC, how to start using AAC with your child, and encouragement to start using AAC at a young age.

Articles, Guides & More!
pdf

Waraaqdan waxey waalidka u fidineysa xeelado iyo qadarin muhiim ah ee kobcinaya xirfadaha waxbarasho ee ilmahooda. Mowduucyada laga falanqoonaya wax aka mid ah wax u-akhrinta, xaqiijinta hab xiriirka, iyo fududeyn hab ilmahu wax u qoraan.

Articles, Guides & More!
pdf

Daim ntawv teev tswv yim no muab cov hau kev thiab cov kev xam xyuas tseem ceeb rau cov niam txiv los tsim kom tus me nyuam muaj kev txawj nyeem ntawv. Cov ntsiab lus tau tham txog yog kev nyeem ntawv rau koj tus me nyuam, xyuas kom muaj...

Articles, Guides & More!
pdf

This tip sheet provides parents with strategies and important considerations for developing their child’s literacy skills. Topics discussed include reading to your child, ensuring a method of communication, and facilitating a way for a child to write.

Articles, Guides & More!
pdf

Waraaqdan akhbaar ficileedka ah waxey ka falanqooneysa nuucyo badan oo qalab caawinaad (Assistive Technology AT) ah, oo ilmaha yar iyo kuwa barbaarka ee dib u-dhaca culus leh ka faiidi karaan. Mowduucyada looga hadlayo wa nuucyada qalabka caawinaad oo ay heli karaan, sababta ay muhiim u tahay, habka waalidku ku heli...

Articles, Guides & More!
pdf

Daim ntawv taw qhia no tham txog ntau hom twj pab txhawb uas yuav pab tau cov me nyuam mos thiab me nyuam mus taus kev uas muaj qhov tsis taus. Cov tswv yim tau hais tawm txog ntau hom twj pab txhawb uas yuav txhawb tau li cas, vim...

Articles, Guides & More!
pdf

This Action Information Sheet discusses various types of assistive technology (AT) that may benefit infants and toddlers with disabilities. Topics covered are what types of AT are available, why it is important, how a family may obtain AT equipment, and how to request an evaluation. Additional information is provided regarding...

Video
video

This video is part of the technology awareness series, AT in Action . In this video, you'll meet Mason, a young boy with vision loss who, with the help of AT, is able to learn reading and writing in the same classroom as his sighted peers. Mason demonstrates how...

Pages