Literacy Tip Sheet (Cov tswv yim txhawb kev nyeem ntawv thiab sau ntawv rau cov me nyuam muaj qhov tsis taus heev) - Hmong

Daim ntawv teev tswv yim no muab cov hau kev thiab cov kev xam xyuas tseem ceeb rau cov niam txiv los tsim kom tus me nyuam muaj kev txawj nyeem ntawv. Cov ntsiab lus tau tham txog yog kev nyeem ntawv rau koj tus me nyuam, xyuas kom muaj ib txoj kev sib txuas lus, thiab nrhiav ib txoj kev rau ib tug me nyuam los sau ntawv.