Every Writer Needs a Pencil (Cov tswv yim txhawb nqa kev nyeem ntawv thiab sau ntawv) - Hmong

Daim ntawv teev tswv yim no qhia cov tswv yim tias niam txiv muaj cuab kav pab li cas kom lawv tus me nyuam kawm kom txawj thiab nyiam sau ntawv. Cov ntsiab lus tau tham txog yog yuav nrhiav lub tswv yim sau ntawv uas raug raws li tus me nyuam xav tau li cas, cov tswv yim los muab cov tsam thawj txhua hnub rau txoj kev sau ntawv li cas, thiab cov hau kev txhob li cas kom cov me nyuam sau ntawv tau.