Every Child Needs a Voice (Cov tswv yim txhawb nqa kev nyeem ntawv thiab sau ntawv Txhua tus me nyuam xav tau ib lub suab) - Hmong

Daim ntawv teev tswv yim no taw qhia cov niam txiv txog cov twj siv txuas lus xws li qhov twj siv los pab txuas lus nrog lwm tus. Cov ntsiab lus tau tham tias vim li cas ib tug me nyuam yuav tau siv qhov twj pab txuas lus, yuav pib siv qhov twj txuas lus no li cas thiab txoj kev txhawb los siv qhov twj txuas lus no rau thaum hnub nyoog tseem yau yog li cas.