Baaq Caawinaad Akhriska iyo Qoraalka Ilmo walba waxey u baahanyihiin codeyn (Every Child Needs a Voice) Somali

Waraaqdan qoraalka ah waxey waalidka bareysa qalabka caawinaada (Assistive Technology) ee loogu tala galay xiriir-hadaleedka ee loo yaqaan Augmentative Alternative Communication (AAC). Mowduucyada looga falanqoonaya waxa ka mid ah sababta ilmahu inu qalabka AAC u isticmaalo tahay, habka ilmaha loogu bilaabo isticmaalaka qalabka AAC, iyo dhiiro gelin ilmaha iyagoo yar lagu bilaabo isticmaalka qalabka AAC.