Baaq Caawinaad ah ee Ilmaha Dib-udhaca Xoogan leh ka (Literacy Tip Sheet) Somali

Waraaqdan waxey waalidka u fidineysa xeelado iyo qadarin muhiim ah ee kobcinaya xirfadaha waxbarasho ee ilmahooda. Mowduucyada laga falanqoonaya wax aka mid ah wax u-akhrinta, xaqiijinta hab xiriirka, iyo fududeyn hab ilmahu wax u qoraan.