Assistive Technology for Infants and Toddlers (Cov Cuab yeej pab rau Cov me nyuam mos,Cov me nyuam mus taus kev, thiab Cov menyuam yaus uas muaj qhov tsis taus) - Hmong

Daim ntawv taw qhia no tham txog ntau hom twj pab txhawb uas yuav pab tau cov me nyuam mos thiab me nyuam mus taus kev uas muaj qhov tsis taus. Cov tswv yim tau hais tawm txog ntau hom twj pab txhawb uas yuav txhawb tau li cas, vim li cas ho tseem ceeb, tsev neeg yuav nrhiav tau cov twj no li cas, thiab yuav hais kom muaj kev ntsuam xyuas tau li cas. Ntxiv mus kuj tseem muaj cov lus hais tawm nyob hauv tseem fwv tsab cai IDEA, thiab tsab cai no ho muaj cov lus hais txog cov kev txhawb thaum yau thiab tsev neeg txoj cai li cas.